زمین و حیات

بررسی موضوع تاسیس
مدرسه زمین و حیات در اندیشگاه دانشگاه کاشان
این سند پیرو اندیشگان حیات و زمین (۱۳۹۳/۰۷/۲۸) در دانشگاه کاشان، و تأسیس مرکزی درخشان برای مطالعات پیشرفته زمین و حیات (مدرسه زمین و حیات) در اندیشگاه دانشگاه کاشان، تهیه شده‌است. شرکت‌کنندگان در اندیشگان با انتشار این سند قدردانی خود را از دانشگاه کاشان به خاطر پذیرفتن اهمیت این موضوع و برگزاری اندیشگان ابراز می‌دارند. شرکت‌کنندگان، که همگی دغدغۀ این موضوع را برای آینده ایران داشته‌اند، در تهیه این سند مشارکت داشته‌اند.

ویراست الکترونیکی این سند را می‌توانید اینجا باربرداری کنید!