شواهد باستان شناختی ظهور و تحول فرهنگ انسان مدرن در ایران و جایگاه آن در مبحث پراکنش فرهنگ اوریناسی در غرب اوراسیا

سونیا شیدرنگ

دکتری باستان شناسی پارینه سنگی

دکتر سونیا شیدرنگ نخستین پژوهشگر پسا دکتری موسسه مطالعات پیشرفته سعیدی است که در حال حاضر به انجام طرح پژوهشی خود با عنوان “شواهد باستان شناختی ظهور و تحول فرهنگ انسان مدرن در ایران و جایگاه آن در مبحث پراکنش فرهنگ اوریناسی در غرب اوراسیا” در موسسه مطالعات پیشرفته سعیدی دانشگاه کاشان مشغول است. وی که دکتری تخصصی خود را از دانشگاه بوردو فرانسه در زمینه “نخستین پراکنش فرهنگ انسان مدرن و دوره پارینه سنگی جدید در زاگرس” دریافت کرده است و نخستین دوره پسا دکتری خود را در موسسه باستان شناسی شرق و اروپای اتریش گذرانده است، در ۱۸ کاوش باستان شناسی در ایران، فرانسه و ایتالیا شرکت داشته و خود ۵ برنامه کاوش در زمینه پارینه سنگی را در نقاط مختلف ایران سرپرستی نموده است.

ویراست الکترونیکی این سند را می‌توانید اینجا باربرداری کنید!