گزارش فعالیت‌ها و برنامه‌های ده سال آینده

پیرو مصوبهٔ هیئت امنای دانشگاه در سال ۱۳۹۵ و تصویب کلیات تاسیس مؤسسه مطالعات پیشرفتهٔ سعیدی، این برنامهٔ ده ساله همراه با گزارش فعالیت‌هایی که به عنوان مؤسسه در چارچوب کرسی استادی سعیدی انجام شده است برای ارائه به هیئت امنای دانشگاه کاشان تهیه شده است. افراد بسیار در این فعالیت‌ها مشارکت داشته‌اند که معمولا نام آنها در گزارش‌های پیوست آمده‌است. در مدیریت این فعالیت‌ها بیش از حد متعارف سرکارخانم دکتر اخباری، پژوهشگر و رییس پژوهشکدهٔ اسانس‌های طبیعی نقش داشته‌اند. مشوق اصلی در این فعالیت‌ها رییس وقت دانشگاه جناب آقای دکتر عباس زراعت بوده‌اند و جناب آقای مهندس علی سعیدی که با جسارت قدم در حیطهٔ ناشناختهٔ حمایت بخش خصوصی از پژوهش گذاشته‌اند تا مدلی برای آینده ایران توسعه‌یافته بسازند.

ویراست الکترونیکی این سند را می‌توانید اینجا باربرداری کنید!