شروع به کار اولین پژوهشگر پسادکتری مؤسسه مطالعات پیشرفته سعیدی در کاشان

دکتر سونیا شیدرنگ به عنوان نخستین پژوهشگر پسا‌دکتری مؤسسه مطالعات پیشرفته سعیدی در کاشان پذیرفته شد.

ایشان که دکتری تخصصی خود را از دانشگاه بوردو فرانسه در زمینه «نخستین پراکنش فرهنگ انسان مدرن و دوره پارینه سنگی جدید در زاگرس» دریافت کرده است و نخستین دوره پسا‌دکتری خود را در مؤسسه باستان شناسی شرق و اروپای اتریش گذرانده در ۱۸ کاووش باستان‌شناسی در ایران، فرانسه و ایتالیا شرکت داشته خود سرپرست پنج برنامه کاووش در زمینه پارینه سنگی در نقاط مختلف ایران بوده است.

ایشان در حال حاضر مشغول فعالیت در طرح پژوهشی تازه خود با عنوان «شواهد باستان شناختی ظهور و تحول فرهنگ انسان مدرن در ایران و جایگاه آن در مبحث پراکنش فرهنگ اوریناسی در غرب اوراسیا» در مؤسسه مطالعات پیشرفته سعیدی هستند.