معرفی موسسه مطالعات پیشرفته سعیدی

موسسه مطالعات پیشرفتۀ سعیدی، واحدی است پژوهشی که می‌کوشد با توجه به نیازها و امکانات کشور با دیدی جهانی به موضوع‌هایی در زمینۀ فعالیت خود بپردازد. در این میان شادابی پژوهشی همراه با ارتباط بین‌المللی در همۀ برنامه‌ریزی‌ها اصل است. توجه خاصی هم می‌شود که فرهنگ ناشی از فعالیت در این اندیشگاه به تمام بدنۀ دانشگاه سرایت کند. زنگ اندیشگاه شادابی محیط علمی همراه با تعامل فکری دایم شرط اساسی برای بالندگی هر دانشگاه است. شادابی و تعامل فکری وجوه بسیار متفاوتی دارد که تحقق آن به عزم، زمان، امکانات، و برنامه‌ریزی جدی نیاز دارد. زنگ اندیشگاه اولین گام در این جهت است. در چارچوب زنگ اندیشگاه قرار است از متخصصان با تجربه و اندیشمندان در همه‌ی زمینه‌های فعالیت‌های انسانی، اعم از داخلی یا خارجی و علوم طبیعی و انسانی و هنر، دعوت شود در طول یک ساعت تجربه و دانش خود را به جمع دانشگاهیان دانشگاه و علاقه‌مندان شهر منتقل کنند و به سوال‌های حاضران پاسخ دهند. امید می‌رود این اقدام علاوه بر افزایش شادابی علمی به افزایش ارتباط دانشگاه با جامعه هم منجر شود.